Aktualizace / Update list / 新しい写真
Each thubnail means one updated gallery

7. 7. 2012 Je to hrůza, ale opět bylo potřeba několika dní svátků a prodlouženého víkendu, abych se prokousal několikahodinovou prací na aktualizaci svého webu. Dnešní dávka fotek tedy bude opět o něco větší s širším záběrem aktualizovaných galerií..
16.10. 2011 Podzimní aktualizace zahrnuje zejména sbírku fotek z pražských slavností vinobraní, které byly opravdu vydařené. Ostatní témata jsou spíšen jen drobečky, ráčejí klikat na náhledy. Ještě stojí za zmínku návštěva Airbusu A380 společnosti Lufthansa v Praze.
11. 9. 2011 Tak prázdniny jsou za námi, ale zrovna teď panuje ještě krásné letní počasí. Jsou to zase dva měsíce od poslední aktualizace, ale je co přidat, zejména něco mořského osvěžení v Řecku - příjemná týdenní dovolená. 
6. 7. 2011 Díky dovolené se mi podařilo udìlat aktualizaci. S hrůzou zjišťuji, že tomu již je půl roku, co jsem se k tomu dostal naposledy. Využívám tedy času který mám přes červencové svátky na chalupě a ač bez internetu (když nepočítám pomalé připojení pres EDGE) , updatuji a upravuji offline web. Trochu se změnily odkazy na hlavní straně, neboť některé sekce jsou dlouhodbě zanedbány a nerýsovala se vyhlídka, že bych s tím něco udìlal.

Výběr posledních aktuálních fotek je pak v Picasa galerii, je to tam přeci jen pohodlnější pro rychlé publikování nejnovějších fotek, zase to bohužel nemá žádný originální výraz.
30. 1. 2011 Malá aktualizace je zejména zimním prùvodcem Prahou. Jako zajímavost lze vytáhnot èásteèné zatmìní Slunce, které je asi dostateènì patrné z náhledù vlevo. Nìjaké kreativní pøírùstky jsou i kreativní galerii, tak snad nìco zaujme...
5. 12. 2010 Zimní aktualizace pøináší ještì poslední kousky z nádherného barevného podzimu a pak lehký náhled na předvánoční Prahu s jejími trhy a dokonce se snìhem. Z koncertù je zde dokumentace projektu DJ Žanety jménem Mythology a dalšího koncertu z nezávislé módní akce CODE-MODE.
6. 11. 2010 Tak jsem se odhodlal k aktualizaci galerií. Nìkolik je poznamenáno nádherným podzimním poèasím, pak jsemu tu dvì cesty - do Berlína a do Ruska. Obì byly služební, takže fotky byly poøízeny jen v malinkatých èasových úsecích, kdy bylo trochu èasu se vìnovat nepracovní èinnosti. A pak je tu jedna série z koncertu Yumiko.
12. 9. 2010  Je po dovolené a také po odkládané svatební cestì, což také znamená, že se ráèilo uroditi pomìrnì dosti nových fotografií. Snad alespoò nìco bude pro diváka shvívavého zajímavé,
21.8.2010 Tak se mi po více než pùl roce podaøilo dokonèit fotografie z Japonska. Vhledem ke svatebním pøípravám a další administrativní èinnosti na to nebylo moc èasu, ale web jsem spíchnul bìhem klidného pobytu na chalupì v Orlických. Raète vstoupit, pokud Vás to zajímá.
25. 7. 2010   Tak se tak jsem se prohrabal zásobou fotek pøipravených pro web, vygeneroval galerie a teï je snad i úspìšnì natáhnu na server. Japonsko již prošlo úpravami a jsou pøpravené pro web, ale vyrobit galerii mi ještì nìjaký èas zabere, tak až budu mít ménì práce, zbyde na to snad dost èasu.
15. 6. 2010 Nìkolik malých aktualizací by opìt mohlo malinko doplnit mírnì zanedbávaný web.  Raète klikat na miniturky. Také otestuji tvorbu z nového notebooku - ve vlaku z Ostravy je cesta dlouhá, tož mùžu dìlat i nìco jiného kromì spaní - to je ale také pøíjemné.
30. 5. 2010 Tak tu máme zase po nìjaké dobì fotky z koncertu, který se konal 20. 5. 2010 (ano je to tak - v noci den pøed dnem D). Pokud chcete vidìt pár barevných obrázkù, raète vstoupit. Pokud budete mít pocit, že jsem nìkde bláznil s efekty, vìzte, že jsou to živé fotky, co daly pìknì zabrat. ISO3200 z ruky...
19. 3. 2010  No jo, skuteènì se jedná o Eifellovku! Nová galerie fotograficky dokumentuje navštìvu Paøíže, kterou jsme vykonali za chladného prodlouženého víkendu koncem bøezna. Na fotkách z Japonska se stále pracuje, takže zatím foteèky neuvidíte.
28. 2. 2010 Po dlouhé dobì pøichází velká aktualizace.

Nová je galerie z koncertu Yumiko, Kenyi a Žanety v Uherském Hradišti a z Uherského Hradištì je i pár cestopisných foteèek - konkrétnì se jedná o vánoèní trhy. 
19.11. 2009 Fotogalerie je nyní dostupná pøes www.fotobob.cz - tímto se tato stává hlavní adresou.
24.10. 2009  
Fotoreportáž z pražského koncertu turné Slet bubeníkù 2009 konaného v klubu Archa dne 20. 10. 2009. http://www.sletbubeniku.cz/2009/ 
11.10.2009  Po delší odmlce zase kumulativní update webu. Drobné pøírùstky popatøiti lze v galeriích Praha a kvìtiny, nové galrie jsou pak k nalezení v sériích. Jedná se zejména o nejrùznìjí koncerty Yumiko ( Lomeèek, Reggae Arena, CrossClub).
30. 6. 2009 Po dlouhé dobì pøináším drobné aktualizace v galeriích, tak jak na nì odkazují sousední miniaturky.

 Nová série je z koncertu "Evropu sletíme", poøádaného na Kampì v rámci pražského festivalu United Islands.
17. 4. 2009 Od poslední aktualizace nám pøišlo jaro a tak se nìco malinko urodilo v kvìtinové galerii, ostatní zažily jen drobné obèerstvení.

Dále postupnì mìním velikost náhledù u galerií, èást z nevì vygenerovaných stránek byla tímto nahrána, dále pøibyla jedna nová skupina " Tématické série". Novì do ní byl umístìn koncert Yumiko, DJ DeuxEx Machina, VJ  SymaQ a Shamisenisty Kenya. 
22. 2. 2009 Nevelká aktualizace tentokrát postihla galerie emotivky a set obyèejných fotek z okolního svìta
8. 2. 2009 Opìt pøichází nevelká aktualizace a jedna nová galerie Drážïan. Snadno pøístupné klikáním na náhledy.
25. 1. 2009 Dnes je to pìkná smìsice, èásteènì dopravní aktualizace, èásteènì nìco málo kreativního focení.
13. 1. 2009 Opìt je tu v krátké dobì aktualizace. Všechny kategorie mají spoleènou zimní studenou atmosféru.
7. 1. 2009  Ještì pøidány nové fotky do galerie rodiny a pøátel.
Jen pro zajímavost,web má nyní 660 MB... :-)
4. 1. 2009 K novému roku nabízím hned nìkolik desítek nových fotek. Nejvíce je asi nabitá zvíøecí galerie a to koòskými fotkami, ale celkem pìkné pøírùsky jsou i v galeriích Praha a Život Prahy (zde je novoroèní ohòostroj na Letné). Raète klikati na obrázky. :-)
27. 12.2008 Koneènì se mi podaøilo definitivnì dokonèit všechny popisky galerie fotek z Japonska, takže galerie Japonsko 2008 byla nahrána v definitivní podobì. Popisky jsou pouze anglicky a japonsky aby byly dostupné i èesky nemluvícím pøátelùm a návštìvníkùm.
17. 12.2008 Spousta z vás asi èeká na Japonsko, ale bohužel, to ještì stále není hotovo. I když pátravci už možná objevili, že se nìco zaèíná rýsovat. Ano je to mu tak. A není to jen úvodní "rozcestní" stránka, miniaturky napovídají, že se v pozadí nìco dìje. Nicménì se piplám s alespoò struèným popisem každé foteèky, tedy nejménì lokalizace a vzhledem k tomu, že jich je pøes 500, tak to pøeci jen trvá docela dlouho. Zde tedy alespoò aktualizace novìjších fotek z poslední doby...
8. 12. 2008 Vypnuta návštìvní kniha protože jí našel nìjaký hnusný robot a dìlá z toho odkazovou farmu. Nebo� se mi to nehce neustále mazat, asi tato služba bude definitivnì odstavena (prozatím je vypnuta doèasnì)...
3. 12. 2008   Po dlóuhé dobì pøichází první sada aktualizací z nahromadìních fotek. Je možno klikat na miniaturky pro prohlídku inovovaných galerií.
21. 9. 2008 Jen drobounká aktualizace pro tentokrát...
31. 8. 2008 Zcela na konci prázdnin probìhla malá aktualizace. Velké obmìny se doèkala galerie ZOO Praha.
13. 8. 2008 A v polovnì srpence pøibylo pár malých pøírùstkù, dofám, že alespoò nìco zaujme. :-)
5. 8. 2008  Na zaèátku srpna se dospalo jen na malé aktualizace v nìkolika mých oblíbených galeriích. Co øíci více, raète nahlédnout.
1. 7. 2008   První èervencový den je zde nìkolik málo aktualizací. Pokud máte chu� si je prohládnout, raète prosím klikat do miniatur.
16. 6. 2008 Pìknì se mi tu nahromadily nové fotky, takže aktualizace je tentokráte megalomaská. Schází se tu tentokrát dávky dokumentù, ale také nìjaké èistì koukací foteèky. Raète klikat.
8. 5. 2008  Tak po slušné prodlevì aktualizuji drubnùskami, které se mi tu po fotografických složkách nahromadily. Jelikož tu máme jaro, solidní pøírùstky jsou v galerii kytièky, Praha se však také nanechala zahanbit. Nìco málo se podaøil pøipravit i do emotivní kategorie. V nezaøazených je jedna zajímavùstka a v našem zvìøinci jedna mokrá snìhová koule.
10. 4. 2008   Jarní téma pokraèuje. První a druhý odkaz smìøuje nafotky z kvetoucí zahrady Trojského zámku, jednou se dostanete do dokumentární sekce, jednou do kytièkové. Další pár odkazù smìøuje na nìkolik fotek tropických motýlù poøízených bìhem výstavy v botanické zahradì Troja. Jeden jezvláš�, protože zajímavé makro širokoúhlého objektivu jsem dal do emotivek. Ani to nevypadá, že je to brané asi z 8 cm vdálenosti od motýla.
2. 4. 2008 Jaro je tu a tak zase nemohu odolat kvetoucím stromùm. Zde jsou po rùznu rozesety první kvetoucí stromy od drobounkých špendlíkù po bohaté sakury. Jetu i pokus i o nìjaké celky, ale to je s kvìty vždy problém.
25. 3. 2008  Tímto se trochu vyprázdnily aktuální fotografie, nebo� vybrané snímky se pøesunuly do tématických galerií. Každá z miniaturek reprezentuje jednu aktualizovanou galerii, jak se stalo zvykem. Nová je galerie o budování tramvajové tratì v Radlické ulici.
19. 3. 2008    Venku je stále zimní poèasí a tak je nových fotek nemnoho. Tentokrát pøibylo pár snímeèkù do mixovaného výletníku, baterkou prozáøená Amarilis nyní pøibyla do Kvìtin a je zde i sada nových fotek Háèenky.
28. 2. 2008   Tak mì sluníèko vytáhlo nadìlat pár fotek do Prahy aposlouèení s nìjakými dalšími kousky, to opìt vyústilo v menší aktualizaci. Opìt každá miniaturka zastupuje aktualizovanou galerii.
13. 2. 2008   Jen dva snímeèky tentokáte obohatily galerie Praha a Kreativní fotky.
5. 1. 2008 A máme tu první aktualizaci v roce 2008. Pøírùstky tentokráte osvìžily galerie Naše zvíøata, Emotivky a nové fotky jsou i galerii Rodina a pøátelé.
27.12.2007 Pøed koncem rokuse ještì dostalo nanìkolik aktualizací. Kromì obèerstvení obvyklých galerií Kytièky (tentoktrát mražené), Emotivky, Prátelé, Praha a naše zvíøectvo byla založena i nová galerie. Nese jméno Život v Praze a budou zde vystaveny prosté dokumentární fotografie ze života mìsta. Po delší odmlce také byla obèerstvena galerie Naginata o Vánoèní turnaj 2007.
27.12. 2007 Spuštìn nový design stránek / New design of the web
12.12. 2007 Opìt pøináším pár nových foteèek a jak již bylo zavedeno standardem, každý znáhledù reprezentuje jednu galerii, do které pøibyla nová fotka.První èernobílá je jen zástupcem nepatrného pøírùstku do historické galerie o výstavbì metra, ostatní snímky jsou snad i tvùrèích charakteru. :-) 
15.11. 2007  Tak jsem se pomalých kouskách prokousal nìjakými dalšími fotkami - máte-li zájem mùžete navštívit výletní záznam z jižních èech. Jeden je zokolí Jindøichova Hradce, druhý pak Lipna, Rybníku a Vyššího Brodu.
3. 11. 2007  Tentokráte silnì nakumulovaná aktualizace rozšiøuje celý kopec galerií. Lepší bude asi klikat pøímona obrázky, nicménì jmenovitì byla omlazena galerie Èeské Švýcarsko, Lille a Gent, nové pøírùstky se pak vyrojily v kvìtinách (podzimní kousky), zvíøatech, Praze, vlacích a v krajinách.
8. 10. 2007   Nepatná aktualizace postihla galerie Emotivky, Kvìtiny a naše zvíøata. Raète prosím klikat na miniatury.
30. 9. 2007 Malinká aktualizace obsahuje nìkolik výtvorù kytièkoidního a emotivního zamìøení. Tak snad nìco z toho nìkoho osloví... :-)
24. 9. 2007  Nová galerie Tunely nyní koncentruje všechny prohlídky tunelù metra. (Klik na náhled...)
9. 9. 2007 Prosek   Nové rozšíøení jespíše souhrnem pøesunutých fotek zaktualitní galerie, ale je zde i pár nových kouskù. Obrázky jsou klikací. Jezde nové galerie IV.C2, doplnìno bylo Nové spojení, Metro, Tramvajea Opravy tramvajových tratí. Pár nových pøírùstkù je k nalezení mezi Kytièkami.
3. 9. 2007   Aktualizace z posledních týdnù s seboupøinesla rozšíøenígalerií kytièky a emotivky, nicménì nejvíce kouskù pøibylo v lidièkách a v našich zvíøatech.
23. 8. 2007   Tak zde jeopìt pár malých aktuaizací.Nìco málo se urodilo v galerii Emotivky a Praha, doletadel se vmísilo japonské jumbo a také jsou malé drobnosti v kategorii nezaøazené a kvìtiny.
15. 8. 2007    Drobné aktualizace se tentokráte doèkaly galerie Praha a Emotivní fotografie, v podstatì se nesou ve stejném duchu. Drobnost je ještì zde. Novì je tato stránka editována free editorem NVU, tak si na nìj musím trochu zvyknout.
27. 7. 2007

Koneènì jsem se dostal k dodìlání fotek z poslední doby,takže nyní pøichází malinko vìtší aktualizace stránek. Ve smíšené výletové galerii je k nalezení pár fotek z letu okolo Sázavy do Zruèe,pakje tamtaké skromná dvojice fotek z Litomyšle. Do galerie zvíøata pøibyl jeden pes Drak, a v emotivní galerii je pár ÈB experimentù poøízených za dlouhé jízdy vlakem.

Zcela nová je galerie Vídeò 2007 (v sekci Výlety), kde je prùøez výletem s Dejvidem a Prochajdíky do této rakouské metropole.

19. 6. 2007  Malinkaté aktualizace jsou k nalezení v galeriích Praha a Emotivní fotografie.
15. 6. 2007  Pøidal jsem jednu kytièku a založil galerii mixu rùzných zajímavostí a výletù, protožekdyž už nìco málo vyfotím, taktìch pár fotek se vždycky špatnì nìkam pøiøazuje... Pro zaèátek je zde Karlštejn a let nad hrady :-)
9. 6. 2007  Dnes jsem pøidal novou galerii, protože pro nové snímeèky tak nìjak nebyla kategorie. Je zde tedy nová galerie Krajina. Kvìtinovou galerii obèerstvila nakládaèka kopretin a asi poslední malé doplnìní má galerie chalupa.
6. 6. 2007  Dnešní aktualizace rozšíøila sbírku koòských fotek, druhým tématem je pak pár obrázkù Prochajdíkù.
20. 5. 2007   Takzasepo èase opìt pøidávám pøírùstky, které se za pár týdnù nahromadily. V pražské galerii se ocitl Trojský zámek, zase se urodilo pár pìkných snímkù høíbìcí Charlotte a kytièky taky nepøišly zkrátka.
6. 5. 2007  Malé pøírùstky jsou od teï v galerii Kvìtiny a pár experimentù se opìt urodilo pro v galerii kreativních kouskù.
22. 4. 2007

Opìt jsem doplnil pár obrázkù. V èase velikonoc jsem  uplácal jednu žánrovku, dále jsem si dovolil trochu experimentovat s emocionální stránkou fotografie, vedle toho tu je jedno nové utraširokoúhlé panorama, jaro je v plném proudu a tak jsem se opìt nechal uhranout kvetoucími stromy a nakonec nìkolik nových fotek ze Zruèe.

11. 4. 2007

 Høíbátko Charlotte rozšíøila galerii naše zvíøata. Po první oficiální výtce jsem také jsem opravil kopec chyb v galerii Japonsko, které jsem postupnì objevil, nebo na nì byl upozornìn.

7. 4. 2007

Tak jsem se mi podaøilo udìlat aktualizace nahromadìných fotografií. Nebo� je toho hodnì udìlal jsem odkazy formou klikacích obrázkù, které vedou na aktualizované galerie.Nejvìtší nadílka je v galerii Kytièky, jelikož jaro je tady a vše vyrazilo do kvìtu. Tak si jej také užijte.

31. 3. 2007 Tak a v poslední bøeznový den pøidávám ještì pár nových fotek. Jedna nová galerie vevýletech nese název Èeské Budìjovice a dva èernobílé kousky jsem pøidal do emotivních fotografií...
27. 3. 2007  A dalších pár fotek pøírody na uklidnìní... Jaro je tu v plném proudu.
11. 3. 2007 Máme tu první známky jara a tak si obèas užiji vycházku s fo�ákem. Opìt jsem vyfotil nìjaké koèièky.
10. 3. 2007  Pøidány první jarní fotografie kvetoucích koèièek do kvìtinové kategorie.
9. 3. 2007  Pøidána fotografie malého høíbátka.
3. 3. 2007  Pøidány fotografie Háèenky do kategorie pøátelé a zde otoèeno tøídìní od nejnovìjších.
28. 2. 2007 Web byl znovu oživen po nìkolikadenním výpadku. ke kterému došlo pøi stìhování úètu na nový server.
20. 2. 2007 Krásné poèasí mì vytáhlo s fo�ákemdo ulic Prahy a tak jsem poøídil pár hezkých kouskù. Vloženy byly do kategorií Praha a Emotivní fotografie.
16. 2. 2007 Další obèerstvení galerie emotivní fotografie.
11. 2. 2007 A zase pøidáno nìkolik fotek do kategorie Emotivky a Praha.
8. 2. 2007 Pøidáno pár nových fotek do emotivní kategorie...
6. 2. 2007 Pøidána jedna èernobílá fotka do emotivek.
28. 1. 2007 Pøidány zasnìžené fotky do zimní Prahy-ikdyžnìkteré tématicky trochuvyboèují.Dálejsou nové fotografie ve zvíøecích galeriích - koòské v naší a psí v ostatních.
25. 1. 2007 Pøidána galerie ze zasnìžené Prahy.
19. 1. 2007 Pøidány fotografie Monte Carlo z krátké návštìvy království Monaco.
2. 1. 2007 O vánocích pøipravovaná zmìna úvodní stránky jenyní nahrána a umožòuje náhodnou volbu titulního obrázku z užšího výbìru oblíbených fotek.O funkci se stará Javascript, který jsem okoukal a upravil pro své potøeby, je-li ovšem zakázán zobrazuje se jen starší statická podoba oblíbené fotky. Dále jsem do emotivek pøidal dva dva snímeèky z mlžného Øípu.
27. 12. 2006 Pøidány nové foteèky do galerie našeho zvìøince a do lidièek.
18. 12. 2006 Úprava HTML skriptu pro vìtšinu stránek. Zmìna není viditelná, je jen ve funkènosti a v mìøení návštìvnosti.
10. 12. 2006 Nìjaké aktualizace, opravièky atd. Rozšíøena galerie lidièkové.
3. 12. 2006

Napadlo mì jak obelstít galerymaker WPC a tak byla zmìnìna galerie Japonská doprava, která nyní sdílí JPEGy spolu s cestopisnou galerií aniž by docházelo ke kolizi stejnojmenných HTML souborù. (Prozradím -rozdíl je v tom, že galerie má pøíponu .HTM, dopravní .HTML a fotografie je pro obì tatáž. Tímto se snížil objem dat na webu o 57 MB. Ještì jsem doplnil fotky do metra a ostatních.

2. 12. 2006 Opraveny nìjaké chybièky v navigaci a popisech fotek v galerii Japonsko. Pøidány fotografie do galerií Emotivky a Lidièkové.
29. 11. 2006 Nahrány fotografie z Japonska. (171 MB fotografií + 57 MB dopravních)
10. 10. 2006 Do tématu chronologie pøidány fotografie na téma, když stavební stroje vyženou tramvaje z tratì.
01. 10.  2006

Opravena velká chyba v navigaci (tlaèítko Home pod fotkou), zase jsem byl nucen pochopit pár záludností programování webu. Dále byla rozšíøena èasosbìrná galerie Nové spojení.

29. 09. 2006

Nastaly drobné aktualizace v galeriích metro, nezaøazené a lidièkové. Dále vznikly dvì nové galerie. Pár fotek z Berlína je zde a dopravnì zamìøená je galerie letadel...

11. 09. 2006 Dneškem veøejnì startují stránky na nové adrese :

Dneškem poèínaje tedy hledejte galerie na nové adrese http://fotobob.topweb.cz/. Pùvodní adresa bude postupnì opuštìna. Mám na serveru prostor 1GB, coždává šanci pro vìtšíaktualizace a solidní foteèky, což již delší dobu praktikuj i(maximum na fotku je +-200 kB) kvalitní pøipojení je dnes již celkem dostupné a proto budu krutý a fotky jsou v "nemodemové velikosti" :-)... Pro zajímavost, web aktuálnì zabírá 174 MB.

S novým zabydlením stránek jsem po volných chvilkách udìlal postupnì øadu aktualizací, nìkteré nejstarší galerie mají nynílepší kvalitu fotek, spousta fotek byla doplnìna a jsou tu i nové galerie a nová témata + knihanávštìv kde je možné utrousit nìjaké dobré slovo. Také jsem se dopustil øady ruèních optimalizací HTML kódu, neb FrontPage v nìm už dìlal pìkný brajgl, tak snad vše všude chodí jak má - pokud ne neváhejte to nahlásit, sice nevím jestli to zvládnu napravit, ale mùžu se pokusit :-)...

Pøehled:

Omlazené a doplnìné galerie: povodnì 2002, Èeské Švýcarsko, Pardubická doprava, Pražské tramvaje, Metro, Vlaky

Nové galerie a témata: Pražská zima, téma Chronologie, Liberecká doprava a další a další drobnosti.

Doufám, žeseVám tu líbí a také že zvládnu pravidelnì dìlat nìjaké ty aktualitky...

06. 09. 2006

Tak se mi koneènì podaøilo rozchodit návštìvní knihu na bázi MySQL databáze. Nyní je Vám tedy plnì k dispozici!

28. 08. 2006

Web nahrán na nový webhosting u Gringo a postupnì jsou k nìmu pøidávány aktualizace, nové galerie, nìkteré staré updatovány fotografiemi ve vyšším rozlišení. Zatím neveøejná testovací a odlaïovací fáze, zveøejnìní pøijde až budu spokojen...

 

 

  Pøedìlána galerie z povodní v roce 2002 (vìtší rozlišení, více fotek)... Upravena hlavní stránka.
25. 08. 2006 Pøedìlána tato stránka na tabulkový layout, v mnoharozcestích podkategorích byl ruènì opraven HTML kód, nebo� Frontpage tam zanášel nìjaké hrùsostrašnosti. Postupnì je opravována navigace v galeriích.

25. 08. 2006

Opìt malá aktualizace. Pøidána fotka do Prahy, Kytièek, Zvìøince, Emotivek, Lidí na fotkách, dále vznikla nová galerie z jarního výletu po stopách železnice KBK.
23. 08. 2006 Nová galerie zimních fotografií z Prahy a pøidána jedna lahùdka z japonské houbové hory do tématicky nevyhranìných.
16. 08. 2006 Nová galerie Køivoklát, plus aktualizace tramvajek, kytièek a vlakù.
16. 07. 2006 Upravena úvodní stránka. Doplnìny galerie lidièkové, kytièky, tramvaje, metro, Praha, emotivní foto, foto z letadla a zvìøe.
29. 06. 2006 Pøidány fotky do galerie lidièkové...
12. 06. 2006 A následuje malý update galerií Metro, Lidièkové, Zvíøata, Vláèky, Nezaøazené, dopravnì nezaøazené, Praha a pøestavìna byla sekce Emotivky, která má nyní dva okruhy Lidé a Emotivky
11. 06. 2006
Pojistémneveøejnéma prototypovám obdobíjsemaktivovalnovouúvodní stránkuslépeprolínanýmpozadím do titulu a doplnìnou o rozcestí v Japonštinì. Aby byla zobrazena korektnì je tøeba mít nainstalovánu podporu asijských jazykù! (v nastavení jazykù a znakových sad Windows)
25. 05. 2006 Tak jsem ještì chvilku investoval do aktualizace galerie Naginata, kde jsou zaøazeny i booklety CD.
23. 05. 2006 Aktualizace galerie zvíøectva o pìkné fotky Lugany, novì vygenerovány jsou pùvodní povodnì 2002 a pár drobností navíc.
20. 05. 2006 Lupnul jsem sem Oøešák, aneb vypeèený slovníèek. Stále se rozrùstající dílko je dìlané spoleènì s Charym.
20. 05. 2006 Tak jsem zase udìlal nìjaké aktualizace v galeriích Praha, Kytièky, Bimbajky, Vlaky, Potkaném zvìøinci a metru.
14. 05. 2006 A znovu se rozrostla galerie lidièkové. Opìt o Háèenku a Naoèièko v BW provedení.
01. 05. 2006 Malinkou chvilku jsem vìnoval doplnìní galerie Praha, ve které pøibylo pár kouskù.
28. 04. 2006 Galerie Ostrava byla naplnìna novými fotografiemi tamnìjších tramvajek
26. 04. 2006 Pøidány dvì kytièky do kytièek.
20. 04. 2006 A opìt se rozrostla galerie lidièkové. Tentokrát o Háèenku a ostatní Prochajdíky.
17. 04. 2006 Opìt se nám rozrostla galerie lidièkové, jeden pravý divoký jedovatý plaz pøibyl do kategorie zvíøecí.
22. 01. 2006 Pøídány fotografie do sekcí Lidièky Emotivky, Praha, Nezaøazené, vláèky a metro...
28. 11. 2005 Pøedìlán titul stránek nebo� byl dle mých pøedstav zobrazován jen v IE kompatibilních prohlížeèích a opravena chyba, která ve Firefoxu zobrazovala rámování skryté tabulky vekteré jsou zarovnány odkazy (testy v Maxthonu nic neodhalily). Zatracený Frontpage.
26. 11. 2005 Je to ostuda, když update tohoto webu pøišel až po roce, ale alespoò je dùkladná. Aktualizovány galerie našich zvíøátek, Praha a nová galerie s protipovodòovým cvièením, pár nových fotek je v dopravní sekci Bimbajky, Metro, nìco vláèkù a nová galerie takového myšmaše. Lidièkovslougaleriitaké pomalilinku doplòuji, tentokráte je to pár kouskù od Prochajdíkù. Emotivní sekce získalataképárnovýchúlovkù. Dále jezdepárzajímavých návštìv ve vodním díle Slapy, nebo v grafitovém dole. Pár noèních fotek jsem v rychlosti poøídil pøi krátkém pobytu v Belgii (a Francii). No a na konec je tu nová galerie, kam budu strkat témata, která nevím kam bych jinam zaøadil...
03. 12. 2004 Tak jsem se po dlouhé dobì odhodlal k aktualizaci. Nové jsou galerie Lidièkové a výlety, mírnì aktualizovány byly galerie zvíøat a Emotivek, plus nìjaké další drobnùstky jako tøeba zde.
19. 07. 2004 Vzhledem k tomu, že se mi poštìstilo navštívit služebnì Atény,pøináším Vám na ukázku pár zajímavìjších obrázkù, které jsem tam poøídil.
06. 07. 2004 Pøídán Mravenec do kytièek :-)
15. 06. 2004 Založena galerie sledování kosí rodinky, která se nám usídlila na balkonì Kosáci.
31. 05. 2004 Nová bimbajková galerie - Tramvaje Ostrava 2003. (Nahrazena novou galerií Ostrava)
28. 05. 2004 V posledních minutách dne znova vygenerovány poslední neopravené galerie (Chalupa, Orlík, Èeské Švýcarsko).
28. 05. 2004 Zmìna navigaèních prvkù na na negalerijních stránkách na tlaèítko Home.
28. 05. 2004 Zprovoznìno webové poèítadlo, abychsi na Vás vážení hosté posvítil jak mi tady couráte. Tak se snažte, a� to roste :-).
27. 05. 2004 Vytvoøena nové galerie s vánoèním turnajem japonského bojového umìní Naginata.
27. 05. 2004 Novì vytvoøeny nìkteré galerie a odladìní navigace.
26. 05. 2004 Opuštìna adresa Tiscali - pøidán redirect na fotobob.ok2.cz  (nyní linkuje TopWeb)
26. 05. 2004 Pøidány nové fotografie do kategorií Doprava (metro a bimbajky), Praha (nìkolik pìkných noèních fotosek), Kytièky a lidièky.
26. 05. 2004 Pøesun obsahu na OK server / zatím testovací.
   
16. 01. 2004 Pøidány nové odkazy.

26. 12. 2003

Nahrána øada nových fotografií